ESTATUTS

PREÀMBUL

El 13 de juliol de 1987, es va inscriure, a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i amb el número de registre 9.226, l’Associació de caps de Policia Local. L’evolució normativa, social i professional esdevinguda des de les hores, fa necessària la refundació d’aquesta Associació per adaptar-la als nous reptes professionals d’aquests cossos policials i per a dotar-la de la representativitat necessària dels caps i comandaments de les policies locals de Catalunya. A fi d’acomplir aquests objectius, s’aproven els presents nous estatuts que seran d’aplicació des del moment de la seva aprovació pel Congrés constituït a l’efecte.

 

CAPITOL I DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1 D’acord amb la legislació vigent, l’Associació de caps de Policia Local passarà a denominar-se Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya (ACCPOLC), mantenint la personalitat jurídica pròpia regint- se pel que es determini en els presents estatuts i a les altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

 

Article 2 Aquesta Associació tindrà el domicili social al carrer del Migdia, 5-7, 1a., de 08901 L’Hospitalet de Llobregat.

 

Article 3 L’àmbit de l’Associació serà tot el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

Article 4 Les funcions i objectius de l’Associació seran les següents:

 

 

 1. a)  Servir d’enllaç entre els caps i comandaments de les diferents plantilles de les policies locals i la resta de cossos i forces de seguretat que desenvolupin les seves funcions a la Comunitat Autònoma, fomentant la coordinació i facilitant l’intercanvi d’informacions i el suport tècnic.
 2. b)  Servir d’interlocutor vàlid amb d’altres associacions i institucions públiques o privades, en assumptes d’interès per als seus membres, amb especial amb la Conselleria d’Interior i l’ISPC, la Federació i l’Associació de Municipis, i les universitats, i altres institucions territorials.
 3. c)  Promocionar el desenvolupament de la investigació i la innovació en temes professionals i de gestió de la policia.
 1. d)  Organitzar i fomentar els seminaris, cursos, trobades i similars necessaris per a l’actualització i l’intercanvi de coneixements tècnics i humans entre les diferents plantilles de policia local i la resta de cossos i forces de seguretat.
 2. e)  Incentivar qualsevol iniciativa d’interès pels diferents cossos de policia local.
 3. f)  Gestionar l’elaboració d’estudis, informes tècnics i similars en relació aproductes o matèries d’interès per als seus membres.
 4. g)  És voluntat de l’Associació de Caps i Comandaments de les Policies Localsde Catalunya, federar-se amb altres associacions de caps i comandaments de cossos de seguretat, per tal de tenir un òrgan de representació unitari per temes d’àmbit d’interès territorial superior.

Article 5 Els presents estatuts podran ser modificats per acord del Congrés, mitjançant el quòrum establert.

 

CAPITOL II
DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS

 

Article 6 Podran ser membres actius de l’Associació, qualsevol cap o comandament de la Policia Local i/o cos públic de seguretat local depenent dels Ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que no hagi estat expulsat prèviament de l’Associació mitjançant expedient disciplinari.

 

Article 7 Per formar part de l’Associació, serà condició indispensable sol·licitar l’admissió per escrit i estar al corrent dels corresponents pagaments.

 

Article 8 Es causa baixa de l’associació, per alguns dels motius següents:

 

 1. a)  Renúncia voluntària comunicada per escrit
 2. b)  Deixar passar un any sense satisfer la corresponent quota des de la datad’avís de pagament.
 3. c)  Intentar, de qualsevol manera, utilitzar l’Associació o la seva condició desoci, per a finalitats que no siguin les previstes en la lletra i l’esperit delspresents estatuts.
 4. d)  Mantenir una conducta incompatible amb l’esperit de l’Associació

Article 9 Els drets dels membres actius són els següents:

 

 1. a)  Tenirdretdeveuivotals Congressos.
 2. b)  Exposar per escrit o oralment a la Junta Directiva els suggeriments i lesqueixes respecte a l’Associació i les seves activitats.
 3. c)  Obtenir informació sobre la marxa de l’Associació i participar i col·laborar entots aquells actes que organitzi.
 4. d)  Presentar davant la Comissió Executiva iniciatives referents als interessosde l’Associació, sempre que aquest requeriment sigui avalat pel 30% dels associats.
 1. e)  El membres de les Agrupacions Territorials gaudiran dels drets que recullen els presents estatuts en els termes establerts en el conveni de adhesió.
 2. f)  Els associats tenen dret a veure reconeguts les seves accions i/o trajectòries meritòries, mitjançant un regim de reconeixements públics segons s’especifica en la disposició addicional 2a.

Article 10 Els deures dels associats són els següents :

 

 1. a)  Complir els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
 2. b)  Col·laborar a donar més prestigi a l’Associació i a millorar el compliment delsseus objectius.
 3. c)  SatisferlesquotesqueaprovielCongrésenelsterminisestablerts.
 4. d)  Complir els presents estatuts i les altres normes internes que el Congréspugui acordar.
 5. e)  Abstenir-se d’exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre elsassumptes en què es trobi en situació de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb l’Associació, ni mentre desenvolupi un treball remunerat per a l’Associació.

CAPÍTOL III ORGANS DE REPRESENTACIÓ TERRITORIAL. RELACIÓ ENTRE L’ACCPOLC I LES ASSOCIACIONS TERRITORIALS

 

Article 11 L’ACCPOLC s’estructura territorialment per a la defensa i satisfacció dels interessos professionals comuns en Agrupacions Territorials i Delegacions T erritorials.

 

Article 12 Qualsevol associació de caps i comandaments de policies locals, amb àmbit d’actuació inferior a la Comunitat Autònoma, podrà integrar-se al si de l’ACCPOLC amb els drets i deures que recullen els presents estatuts i tindrà la consideració d’Agrupació Territorial. La Comissió Executiva aprovarà un conveni marc que reguli l’adhesió de les Agrupacions Territorials a l’ACCPOLC.

 

Article 13 Aquestes associacions que s’integrin a l’ACCPOLC mantindran la seva personalitat jurídica pròpia i desenvoluparan les seves funcions dins del seu àmbit.

 

Article 14 Per a integrar-se dins de l’estructura de l’ACCPOLC, les associacions territorials hauran de complir els següents requisits:

 

1. Tenir uns estatuts que no siguin contraris a l’objecte i funcions de l’ACCPOLC.

 1. Tenirafiliatsquerepresentincomamínim10policieslocalsdiferents.
 2. Tenir la representativitat d’un territori diferent de les associacions jaintegrades al si de l’ACCPOLC.
 3. Demanar per escrit, del President de l’associació, la integració dins del’ACCPOLC, declarant que compleixen els requisits d’aquest article. Aquesta petició serà resolta, en el termini de 60 dies, per l’òrgan competent de l’ACCPOLC i, en cas d’acceptació, formalitzada amb la signatura del corresponent conveni d’adhesió.

Article 15 Pel simple fet d’integrar-se a l’ACCPOLC, aquestes associacions reconeixen:

 

1. El deure de comunicar a l’ACCPOLC qualsevol canvia als seus estatuts que siguin contraris a l’objecte i funcions de l’ACCPOLC.

 1. L’exclusiva representativitat que té l’ACCPOLC a nivell de Catalunya i la resta de l’estat.
 2. La capacitat de l’ACCPOLC per arribar a acords amb organismes públics i privats de la Comunitat Autònoma, l’estat i l’estranger i l’obligatorietat d’acceptació i de compliment d’aquests acords, en la forma que es determini, per part de les associacions integrades a l’ACCPOLC.

Article 16 A la resta del territori de Catalunya on no s’hagin establert Agrupacions Territorials, la representació territorial anirà a càrrec de les Delegacions Territorials.

 

Article 17 Les Delegacions Territorials tindran abast provincial. Quan es desenvolupin les Vegueries s’ajustaran a la configuració territorial de Catalunya.

 

Article 18 En la mesura del possible l’ACCPOLC afavorirà la creació d’Agrupacions Territorials, que aniran substituint les Delegacions Territorials per tal d’obtenir una major efectivitat en el desenvolupament dels interessos professionals a cada territori.

 

Article 19 Es contempla a més de les anteriors, com una altre Delegació, la corresponent a la ciutat de Barcelona, donades les seves característiques específiques i de capitalitat.

 

Article 20 Els òrgans territorials formaran part mitjançant els seus representants de la Comissió Executiva.

 

CAPÍTOL IV
ELS ÒRGANS DE GOVERN

 

Article 21 L’Associació de Caps i Comandaments de les Policies Locals de Catalunya es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació mitjançant els òrgans definits en el present capítol.

Article 22 El Congrés és l’òrgan màxim de decisió i estarà constituït per la totalitat dels membres afiliats.

 

Article 23 El Congrés es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. En ambdós casos quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan hi

concorrin la majoria dels associats, o en segona, a celebrar mitja hora després, qualsevol que sigui el nombre d’associats concurrents. Entre la convocatòria i el Congrés hi haurà d’haver com a mínim cinc dies perquè els acords adoptats siguin vàlids.

 

Article 24 Perquè els acords del Congrés siguin vàlids, hauran d’ésser adoptats per la majoria dels assistents, i una vegada aprovats, obligaran a tots els associats, tant als presents com els absents.

 

Article 25 La convocatòria del Congrés ordinari serà formulada pel President de la Junta Directiva especificant l’ordre del dia, la data i l’hora de celebració en la

primera i segona convocatòria. Tanmateix, es convocarà Congrés extraordinari quan així ho demanin el 30% dels afiliats o la Comissió Executiva. Com a mínim, es celebrarà un Congrés ordinari cada any.

Article 26 Són funcions del Congrés les següents:

 1. a)  Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva, en la qual hi constarà una exposició de totes les gestions dutes a terme per l’Associació, i el seu resultat.
 2. b)  Aprovar el pressupost anual de despeses i ingressos de l’any següent i les quotes ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta Directiva, així com l’estat de comptes de l’any anterior.
 3. c)  Elegir al President segons la normativa electoral, que el mateix Congrés dictarà i modificarà en el moment que ho consideri oportú.
 4. d)  Si s’escau, acordar la baixa o separació definitiva, dels associats i associades.
 5. e)  AprovarlespropostespresentadesperlaComissióExecutiva.
 6. f)  El nomenament del President d’honor de l’Associació.

Article 27 La Comissió Executiva, es l’òrgan màxim de decisió entre Congressos. Formen part d’aquesta Comissió un representant per cada Agrupació Territorial i

tots els membres de la Junta Directiva. També formaran part de la Comissió Executiva un representant de la Delegació de la ciutat de Barcelona i un representant per cada Delegació Territorial que representi un mínim de 10 policies locals diferents.

 

Article 28 La Comissió Executiva decideix tots els assumptes que no són competència expressa del congrés i aquells que li hagin estat delegats.

 

Article 29 Correspon a cada grup amb dret de representació a la Comissió Executiva establir els seus règims de selecció dels seus representants.

 

Article 30 Per al correcte desenvolupament de les seves funcions, la Comissió Executiva es dotarà d’un reglament intern de funcionament.

 

Article 31 Correspon a la Comissió executiva:

 

 1. a)  Analitzar i aprovar els pressupostos i l’estat de comptes previ a la presentació al Congrés.
 2. b)  Designar i coordinar les comissions de treball.
 3. c)  Regular el regim econòmic de l’Associació, així com la seva organitzacióadministrativa.
 4. d)  Resoldre les peticions d’adhesió d’Agrupacions Territorials.
 5. e)  Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que li siguin presentades per laJunta Directiva.
 6. f)  Interpretar els estatuts i reglaments de règim interior de l’Associació. i vetllarpel seu compliment.
 7. g)  Presentar al Congrés propostes sobre qualsevol matèria que puguin afectarals objectius de l’Associació o als interessos dels seus afiliats.
 8. h)  Aprovar la convocatòria de Congrés extraordinari i resoldre les sol·licitudspresentades en aquest sentit pels afiliats.
 9. i)  Aprovar el conveni marc d’adhesió de les Agrupacions Territorials.
 10. j)  Organitzar i desenvolupar totes les activitats que no siguin expressamentcompetència del Congrés i aquelles que aquest li delegui.

Article 32 La Junta Directiva executa les polítiques aprovades pel Congrés i la Comissió Executiva i dirigeix la gestió ordinària dels assumptes de l’Associació.

 

Article 33 La Junta Directiva està formada pel President i la resta de càrrecs necessaris que designi en funció de les àrees o matèries competencials que es determinin en cada moment. Com a mínim, estarà composada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i un Portaveu.

 

Article 34 En la composició de la Junta Directiva es reflectirà la diversitat dels cossos policials representants a l’Associació i, en qualsevol cas, el President i el Vicepresident seran de diferents cossos de Policia Local.

 

Article 35 Correspon a la Junta Directiva:

 1. a)  Convocar i fixar la data de celebració del Congrés ordinari.
 2. b)  Convocar i fixar la data de celebració dels Congressos extraordinaris aprovatsper la Comissió Executiva.
 3. c)  Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades pel Congrés i la ComissióExecutiva.
 4. d)  Redactar els pressupostos i l’estat de comptes.
 5. e)  Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l’Associació de lamanera establerta en els estatuts.
 6. f)  Vetllar pel compliment dels estatuts i reglaments de règim interior del’Associació.
 7. g)  Proposar a la Comissió Executiva les quotes ordinàries i extraordinàries queprocedeixin.
 8. h)  La representació pública de l’Associació.
 9. i)  Totes aquelles altres funcions que li siguin delegades per la ComissióExecutiva.

j) Proposar al Congrés el nomenament de President d‘Honor. Article 36 Les funcions del President de la Junta Directiva són:

 1. a)  Nomenar i cessar la resta dels membres de la Junta Directiva, d’acord amb l’article 33 dels estatuts.
 2. b)  Ostentar la representació de l’Associació davant tota classe d’autoritats, tribunals, organismes politics i privats.
 3. c)  Convocar el Congrés, la Comissió Executiva i la Junta Directiva i presidir les seves reunions.
 4. d)  Visarlesactesdelessessionsivigilarl’execuciódelsacordsadoptats.
 5. e)  RespondredelsseusactescomaPresidentdavantdelCongrés.
 6. f)  Subscriure contractes a nom de l’Associació, atorgar poders a tercers,interposar reclamacions davant la via administrativa i davant les jurisdiccions ordinàries i especials, acceptar donatius, llegats i herències, exercir accions i oposar excepcions.
 7. g)  Convocar el Congrés per elegir nou president dos mesos abans del dia de l’acabament del seu mandat.
 8. h)  Assignar les funcions de representació i protocol a President honorari o qualsevol que cregui oportunes.

Article 37 Correspon al Vicepresident :

 1. a)  Col·laborar amb el President i substituir-lo en casos d’absència, malaltia o qualsevol altre motiu justificat.
 2. b)  ActuarennomdelPresidentenlescompetènciesquelidelegui.
 3. c)  Substituir el President, fins les següents eleccions, en cas que aquest hagi de deixar el seu càrrec per jubilació, canvi d’activitat professional o altre causa que li comporti la separació de l’àmbit de la professió de policia local i elnomenament d’un Vicepresident en aquest cas.

Article 38 Correspon al Secretari:

 1. a)  Custodiar els llibres, documents i segell de l’Associació, excepte els de comptabilitat.
 2. b)  Teniraldiaelregistredesocis,anotantlesaltesibaixesqueesprodueixen.
 3. c)  Redactar les actes dels congressos, comissions executives i de la JuntaDirectiva les quals signarà juntament amb el President.
 4. d)  Lliurar certificacions referides als llibres i documents de l’Associació, amb elvist i plau del President.

g) Preparar,redactaripublicarenelseucaslamemòriaanual.

a) Portar la correspondència de l’Associació.

 1. b)  Notificar a l’autoritat competent, amb el vist i plau del President, els acordsadoptats pel Congrés.
 2. c)  Qualsevol altre funció que li encomani el Congrés, la Comissió Executiva, laJunta Directiva o el seu President.

Article 39 Correspon al Tresorer:

 1. a)  Recaptar i custodiar els fons de l’Associació.
 2. b)  Efectuar els pagaments i cobraments que el President ordeni i anotar-los enels llibres corresponents.
 3. c)  Tenir en tot moment els comptes a disposició de la Comissió Executiva, alsefectes de la seva intervenció.

Article 40 Correspon al Portaveu:

 1. a)  Elaborar i difondre les notes de premsa d’aquelles sessions, actes, acords o informacions que considerin convenient la Comissió Executiva o la Junta Directiva.
 2. b)  La representació de l’Associació davant dels mitjans de comunicació quan no sigui exercida directament pel President de la Junta Directiva
 3. c)  Mantenir i actualitzar els sistemes de contacte telemàtics i els d’informació, ordinaris i telemàtics, de l’Associació.

Article 41 Els vocals tindran les funcions que els delegui el president i les que els pugui encomanar la Junta Directiva.

Article 42 Normes electorals

1a. El Congrés elegirà el President de la Junta Directiva, per períodes quadriennals, d’entre les candidatures presentades pels associats. La majoria qualificada del Congrés podrà presentar una moció de censura contra el President i la seva Junta Directiva i convocar noves eleccions.

2a. És requisit indispensable per a presentar candidatura com a President de la Junta Directiva estar en possessió d’una experiència mínima de quatre anys com a cap d’una Policia Local.

3a. La Junta Directiva prendrà possessió dels seus càrrecs en els deu dies posteriors al seu nomenament, i no cessarà en les seves funcions fins a ésser rellevada en el seu càrrec.

4a. El President podrà convocar noves eleccions quan decideixi presentar la dimissió o quan no obtingui la confiança sol·licitada per ell al Congrés.

 

CAPÍTOL V
DE LA DURADA I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 

Article 43 La durada de l’Associació s’estableix per temps indefinit, i només es podrà dissoldre pels casos següents:

a) Per resolució de l’autoritat judicial competent.

b) Per acord del Congrés convocat expressament per a aquesta finalitat amb caràcter extraordinari i amb l’aprovació de la majoria absoluta dels membres de l’Associació amb dret a vot.

Article 44

1- Un cop acordada la dissolució, el Congrés prendrà les mesures adients, tant pel que fa a la destinació que es doni als béns i drets de l’Associació, com a l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

2- El Congrés està facultat per a elegir una Comissió Liquidadora, sempre que ho cregui necessari.

3- Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4- El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat benèfica que la Junta de Liquidació designi.

5- Les funcions de liquidació i execució en cas que el Congrés no designi una Comissió Liquidadora a tal efecte, seran competència de la Junta Directiva

CAPÍTOL VI RÈGIM DISCLIPLINARI

Article 45

 1. a)  El President encarregarà en cada cas a la Comissió Executiva el nomenament de entre els seus membres d’una comissió per a estudiar els expedients disciplinaris que puguin instruir-se. El Secretari de la comissió disciplinaria serà el Secretari de la Junta Directiva.
 2. b)  Un expedient s’instruirà per:

Faltes molt greus:

 1. 1-  Per qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte dolós, i que atempti contra el decor, la dignitat, el prestigi i la imatge de la professió i l’associació.
 2. 2-  Quan s’incompleixin els acords del Congrés que regulen les quotes i els seus terminis sense causa justificada.
 3. 3-  L’atemptat a la dignitat i l’honor o falta de respecte greu de les persones que integrin la Comissió Executiva o la Junta Directiva quan actuïn en l’exercici professional.
 4. 4-  La comissió de dues o més faltes greus en un període de cinc anys.

Faltes greus:

 1. 5-  Tots els membres d’aquesta Associació són incompatibles amb la realització d’activitats, la constitució d’associacions o la participació en aquestes, quan tingui com a finalitat o realitzin funcions que siguin pròpies d’aquesta Associació i que així hagin estat declarades com a incompatibles per l’Associació.
 2. 6-  L’ incompliment de les normes estatutàries o dels acords adoptats per l’Associació.
 3. 7-  La comissió de dues o més faltes lleus en un període de tres anys.

Faltes lleus:

a) La falta de respecte, per acció u omissió als components de la Comissió Executiva o la Junta Directiva quan actuïn en l’exercici de les seves funcions.

c) En cas d’una resolució que suposi l’exclusió d’un membre dels cens de l’Associació, l’interessat podrà recórrer davant del Congrés que podrà revocar l’acord de la Comissió Executiva.

 1. d)  Es garanteix el dret dels associats a ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinaries desprès d’haver estat informat de les causes que les motiven.
 2. e)  La imposició de les sancions serà sempre motivada.
 3. f)  En cas de falta molt greu s’imposarà l’expulsió definitiva amb pèrdua de drets com a membre de l’Associació. L’expulsió comportarà sempre la retirada de totes les distincions i reconeixements atorgats per l’Associació.
 4. g)  En cas de falta greu s’imposarà la suspensió temporal de drets i funcions com a membre de l’Associació, d’un mes i un dia a dos anys.
 5. h)  En cas de falta lleu, s’imposarà un apercebiment o una suspensió temporal de drets i funcions fins a un mes.
 6. i)  La suspensió temporal no eximeix dels deures de pagament de les quotes de soci.
 7. j)  Les sancions per faltes molt greus hauran de ser ratificades pel Congrés i seran comunicades a la resta d’Associacions de Caps amb les que l’ACCPOLC estigui associada o federada. Les faltes greus seran ratificades i sancionades per la Comissió Executiva i les lleus pel President.

CAPÍTOL VII RECURSOS DE L’ASSOCIACIÓ

 

Article 46 Constitueixen recursos ordinaris de l’Associació:

 1. a)  Els interessos, rendes, pensions i valors de tota mena que produeixen els béns o drets que integrin el patrimoni de l’Associació.
 2. b)  Els drets d’incorporació a l’Associació.
 3. c)  L’import de les quotes ordinàries en els termes i quanties que es determininen cada cas, que obligarà a tots els associats sense perjudici que es puguinacordar exempcions i moderacions en determinades circumstàncies.
 4. d)  Els drets per l’expedició de certificacions.
 5. e)  Qualsevol altre concepte que legalment procedeixi.
 6. f)  Els drets d’elaboració remunerada d’informes, estudis i altres serveisrealitzats.

Article 47 Constituiran els recursos extraordinaris de l’Associació :

 1. a)  Les subvencions o donatius que li atorgui qualsevol ens públic o privat.
 2. b)  Els béns mobles i immobles de tota classe que, per herència o per altre títolaugmentin el patrimoni de l’Associació.
 3. c)  En cap cas els recursos extraordinaris podran ser anònims.CAPÍTOL VIII
  DEL PRESSUPOST, LA INVERSIÓ I L’ADMINISTRACIÓ

Article 48 El patrimoni de l’Associació serà invertit, administrat i custodiat per la Junta Directiva.

El President ordenarà els pagaments, el Tresorer els executarà i el Secretari actuarà com a Interventor.

Correspondrà al Tresorer l’administració i cobrament dels ingressos de l’Associació.

La Junta Directiva disposarà la forma en què caldrà portar la comptabilitat de l’Associació.

Article 49 Els associats, podran formular peticions concretes i precises sobre qualsevol data relativa a l’exercici econòmic.

Article 50

Primer. Règim del pressupost anual

 1. a)  El pressupost de l’Associació constitueix l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les despeses que han de realitzar els seus òrgans , així com els recursos econòmics que es preveuen percebre durant l’exercici corresponent.
 2. b)  L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural.

En el pressupost es tindran en compte tots els ingressos a percebre en l’exercici, i totes les obligacions de pagament que hagin d’ésser ateses també en l’exercici, ja siguin derivades de despeses o d’inversions.

Segon. Composició i contingut del pressupost

Cada pressupost contindrà:
a) Relació de despeses que hagin d’ésser compromeses durant l’exercici.

b) Relació d’ingressos a percebre durant l’exercici.
Els pressupostos hauran d’ésser anivellats quant a despeses i recursos econòmics. Tercer. Estructura del pressupost

L’estructura del pressupost serà la determinada per la Junta Directiva.

Quart. Elaboració i aprovació del pressupost

 1. a)  L’establiment de les bases, contingut i directrius dels pressupostos serà de la Junta Directiva.
 2. b)  La proposta de pressupost elaborada per la Junta Directiva i presentada abans de final de l’any, serà aprovada per la Comissió Executiva prèvia la presentació, per a l’aprovació formal i definitiva, per part del Congrés.
 3. c)  Els pressupostos aniran acompanyats, com annex, de la documentació següent:1. Una memòria explicativa del contingut i de les principals variables respecte al pressupost vigent.2. Unestatdelasituaciód’ingressosidespesesdelpressupostvigent. 3. Uninformeeconòmic–financer

Cinquè. Programa pressupostari

 1. a)  Si el pressupost presentat per la Junta Directiva no fos aprovat per la Comissió Executiva, el pressupost serà retornat a la Junta Directiva qui haurà de presentar nova proposta de pressupost en un termini inferior a 30 dies. Si es mantingués el rebuig a la nova proposta, la Comissió Executiva elaborarà la proposta que serà presentada al Congrés per a la seva aprovació definitiva.
 2. b)  Si en el primer dia de l’exercici el pressupost no estigués aprovat, es prorrogarà el de l’any anterior fins a l’aprovació de nou.

Sisè. Transferències entre partides pressupostàries

La Junta Directiva, segons correspongui, podrà acordar dins de l’exercici pressupostari, transferències entre partides, amb el límit de que les transferències de partides de capital a partides de despeses, hauran d’ésser aprovades per la Comissió Executiva.

Setè. Habilitació i transferències de partides

La Junta Directiva, podrà habilitar noves partides pressupostàries o ampliar la dotació de les existents en el transcurs de l’exercici pressupostari, sempre i quan es compleixen els següents requisits:

a) Que es tracti de transferències entre dues o més partides de despeses.
b) Que es tracti de transferències entre dues o més partides de capital.
c) Que es tracti d’una habilitació de noves partides de despeses o d’inversió o

una ampliació de les existents, que vingui integrament finançada amb ingressos del propi exercici no previstos en el pressupost. Aquesta habilitació o ampliació de partides, no es podrà fer fins comptar amb la seguretat de disposar dels fons corresponents.

En els demés casos, la Junta Directiva haurà de tenir l’aprovació formal de la Comissió Executiva.

Vuitè. Despeses plurianuals

L’autorització de despeses de caràcter plurianual, vindrà subordinada a que llur execució s’iniciï en el mateix exercici que s’aprova i que la part corresponent estigui contemplada en el pressupost de l’any

Disposicions Addicionals
Primera. En tot allò que no estigui previst en els presents estatuts, s’aplicarà la

vigent Llei d’Associacions.

Segona. Amb motiu de la posada en valor dels mèrits que destaquin, realitzats pels associats i terceres persones físiques i/o jurídiques, en l’àmbit del servei policial de les Policies Locals de Catalunya, i per extensió als interessos que propugna aquesta Associació en els seus estatuts, l’ACCPOLC aprovarà un Reglament d’Honors i Condecoracions el qual establirà els mecanismes pels quals es concediran els premis i distincions a aquelles persones, entitats publiques o privades i col·lectius socials, que per la realització d’accions destacades puntuals o continuades contribueixin als fins de l’Associació o serveixin per a rendir homenatge a l’esforç realitzat en una carrera professional dins de les Policies Locals o destaquin actuacions que serveixin per a prestigiar les accions de les Policies Locals de Catalunya.

Disposició derogatòria

Única. Des de l’aprovació dels presents estatuts i la seva inscripció al registre corresponent, queden derogats els estatuts anteriorment vigents i qualsevol altre acord que sigui contrari a la present normativa estatuària.